Regulamin Rezerwacji Transferu

Podmiotem umożliwiającym Użytkownikom, za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie www.transferparis.pl transferu (usługi przewozu z lotniska do miejsca zakwaterowania i przewozu z miejsca zakwaterowania na lotnisko lub inne ustlone miejsce) jest PKS w Paryżu z siedzibą

Niniejsze warunki rezerwacji transferu dotyczą procesu rezerwacji oraz stanowią umowę najmu usługi.   Umowa zawierana jest na podstawie warunków realizacji usług określonych przez Dostawcę.(za umowę również uważa się postanowienia słowne )

Regulamin Rezerwacji Transferu (dalej zwany „Umową”)

 1. Warunki korzystania z systemu rezerwacji:
  1. Użytkownik korzystający z Serwisu, chcąc dokonać rezerwacji oraz nabycia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest:
   • zapoznać się z Regulaminem
   • zaakceptować go,oraz (wysłanie rezerwacji stanowi akceptację regulaminu)
   • zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
   • Wysłanie Rezerwacji nie gwarantuje jej przyjęcia przez usługodawcę o przyjęciu rezerwacji stanowi powiadomienie pisemne e mail lub telefoniczne przez usługodawcę nie zwalnia to jednak użytkownika z przestrzegania zasad regulaminu.
  2. Wysłanie rezerwacji jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Umowy .
  3. Użytkownik dokonując rezerwacji usługi wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z o Ochronie Danych Osobowych dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) celem dokonania prawidłowej rezerwacji Usługi.
 1. Dokonywanie Rezerwacji:
  1. Rezerwacja Usługi dostępna jest za pośrednictwem strony www.transferparis.pl lub telefonicznie za pomocą Biura Obsługi Klienta pod nr tel
  2. Użytkownik korzystając ze strony www.transferparis.pl ma możliwość rezerwacji usługi transferu po wybraniu usługi z danego lotniska lub miejsca.
  3. Po wybraniu odpowiedniego transferu wpisujemy poprawne dane.
  4. Po wybraniu odpowiedniej usługi i wypełnianiu pól zatwierdzamy opcja “Wyślij Rezerwację”
  5. W kolejnym kroku należy poprawnie wypełnić formularz z danymi uczestników, a następnie zapoznać się z regulaminem dotyczącym rezerwacji oraz potwierdzić oświadczenie o zapoznaniu się z nimi. Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie podane dane są prawidłowe i zgodne ze stanem prawnym oraz faktycznym.
  6. W celu dokonania rezerwacji wybranej Usługi należy naciśnięć przycisk „ Wyślij Rezerwację”. Na podany przez rezerwującego adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji z wyszczególnieniem wybranych świadczeń..
  7. W przypadku dokonywania rezerwacji Usługi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta czynności określonych w pkt 2.2-2.6 w imieniu i na rzecz Użytkownika dokonuje konsultant transferparis.pl .
  8. W przypadku rezerwacji Usługi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Użytkownik ma możliwość zamówienia transferu podając dane niezbędne do dokonania rezerwacji Usługi:
   • punkt rozpoczęcia transferu,
   • punkt zakończenia transferu,
   • dzień i godzinę przylotu na lotnisko,
   • dzień i godzinę odlotu z  lotniska
   • ilość osób (dorośli, dzieci, niemowlęta do lat 2)
  9. W przypadku rezerwacji Usługi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Użytkownik ma możliwość zamówienia dodatkowych opcji (np. dodatkowy bagaż ponad sztukę bagażu głównego, bagaż specjalny typu deska windsurfingowa, sprzęt do golfa, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki itp.).
  10. Należy zobowiązać się do zapłaty za udzielona usługę .
  11. Po prawidłowym wypełnianiu rezerwacji Usługi na podany adres mailowy Użytkownika zostanie przesłany e mail potwierdzający wysłanie rezerwacji informacja ta jest generowana automatycznie i nie jest potwierdzeniem jej przyjęcia.
 2. Płatność za rezerwację Usługi:
  1. Cena wybranej Usługi określana jest w eur  .
  2. Do ceny rezerwacji “Umowy” Usługi nie mogą być doliczane dodatkowe opłaty rezerwacyjne lub manipulacyjne .
  3. Dokonane za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego lub Biura Obsługi Klienta rezerwacje, Użytkownik zobowiązuje się do stawiennictwa w określonym terminie ,czasie oraz ilością osób,brak osób określonych w rezerwacji nie zwalnia z opłaty za zamówione miejsce.
  4. Płatności dokonuje się gotówka u kierowcy po wykonaniu usługi.
  5. Akceptowane są banknoty, Euro o nominale nie większym 200/500 eur,
  6. Rozliczenia transakcji -Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia płatności za usługę.
  7. W celu skutecznego dokonania rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacyjnego niezbędne jest podanie w formularzu rezerwacyjnym następujących danych Użytkownika:
   • imię i nazwisko ,
   • numer telefonu,
   • adres e mail,
  8. Prawidłowe wypełnienie pól umożliwi wysłanie rezerwacji.

Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:

 1. Za rezerwację transferu i/lub usługi zwiedzania dokonane za pośrednictwem strony www.transferparis.pl wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 2 ust. 32 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 2. Wskutek dokonania rezerwacji usługi w transferparis.pl, o którym mowa powyżej i akceptacji postanowień Umowy ,Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
 3. Za Usługi transferu i/lub usługi zwiedzania zakupione u Dostawców Usługi za pośrednictwem strony internetowej transferparis.pl
 4. Faktury elektroniczne za rezerwacje usługi doręczane będą w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Systemu Rezerwacji
 1. Anulowanie i zmiany w rezerwacjach:
  1. Zasady anulowania i dokonywania zmian w potwierdzonych rezerwacjach transferów i/lub usługi zwiedzania są określane każdorazowo w warunkach rezerwacji przedstawionych do wglądu Użytkownika Serwisu w trakcie jej dokonywania. Z zasady wszelkie anulacje powodują naliczenie kosztów anulacji obciążających Użytkownika. W przypadku zmiany godzin przelotów, skutkujących zmianą godziny transferu Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Dostawcę Usług z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2. W przypadku każdorazowego anulowania rezerwacji transferu i/lub usługi zwiedzania a także w przypadku nie pojawienia się na miejscu rozpoczęcia usługi w czasie jej planowanego rozpoczęcia kosztem anulacji jest obciążany Użytkownik, zgodnie z polityką anulacyjną ..Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za zerwanie rezerwacji “Umowy” lub niestawiennictwo w kwocie 10 eur za osobę z rezerwacji .na konto wskazane przez usługodawcę w terminie nie większym od 14 dni od zerwania umowy za usługę .
  3. Nie wywiązanie się z określonych płatności w określonym terminie będzie skutkować powiadomieniem prawidłowych uprawnionych organów celem wyegzekwowania należności na rzecz Tarnsferparis.
 2. Realizacja transferów i/lub usługi zwiedzania:
  1. Użytkownik jest zobowiązany posiadać ze sobą WYDRUK , stanowiący dowód dokonania rezerwacji.
  2. Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić usługę transferu na 24 godziny przed jej rozpoczęciem, przyjmując połączenie od usługodawcy lub dzwoniąc na podany na Wydruku  numer kontaktowy do dostawcy usługi.
  3. Użytkownik winien stawić się na miejscu zbiórki 10 minut przez planowanym terminem rozpoczęcia usługi transferu i/lub zwiedzania.
  4. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi bez odszkodowania wobec osób nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków oraz stanowiących zagrożenie wobec kierowcy, pojazdu lub współpasażerów.
  5. Dzieci do lat 14 mogą uczestniczyć w transferze i/lub zwiedzaniu wyłącznie pod opieką osób powyżej 16 roku życia. W przypadku  jeśli dziecko do  zajmuje własne miejsce do siedzenia w czasie transferu, pobierana jest za nie opłata jak za osobę dorosłą. Z wyjątkiem Dzieci do lat 10.
  6. W trakcie transferu Użytkownikowi przysługuje prawo do posiadania odpowiedniej ilości bagażu zgodnej z regulaminem danego Dostawcy Usługi. W przypadku bagażu niestandardowego (typu deska windsurfingowa, sprzęt do golfa, rower, wózki inwalidzkie itp.) należy go zgłosić w trakcie rezerwacji usługi. Za przewóz w/w bagażu mogą być pobierane  dodatkowe opłaty. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego nadzorowania załadunku i wyładunku bagażu do pojazdu, realizującego transfer.
 3. Reklamacje:
  1. Reklamacje w zakresie procesu rezerwacyjnego i dokonanych płatności można zgłaszać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty dokonania rezerwacji , pisemnie na adres korespondencyjny:
   PKS w Paryżu

lub składając pisemną reklamację bezpośrednio w biurze PKS w Paryżu (adres jak wyżej) albo za pomocą poczty elektronicznej na adres:   rezerwacja@transferparis.pl
O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje Użytkownika w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

  1. W przypadku gdy złożona reklamacja dotyczy Usług świadczonych przez inne podmioty PKS w Paryżu. poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, gdy w treści złożonej do PKS w Paryżu. reklamacji opisano informacje umożliwiające złożenie reklamacji do podmiotu świadczącego usługi. W takim przypadku serwis PKS w Paryżu. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w rozpoznaniu złożonych za jej pośrednictwem lub bezpośrednio do Dostawcy Usług reklamacji
 1. Postanowienia końcowe:
  1. PKS w Paryżu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Umowy.
  2. PKS w Paryżu. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy, gdy PKS w Paryżu stwierdzi złamanie postanowień niniejszej Umowy.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Umowy przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Umowy w chwili dokonywania rezerwacji.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93,z p óźn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225).
  5. PKS w Paryżu. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkowników korzystających z Usług świadczonych przez PKS w Paryżu w imieniu i na rzecz Dostawców Usług, w szczególności w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, szkód spowodowanych wyłącznym działanie lub zaniechaniem Użytkownika, a także z przyczyn niezależnych od PKS w Paryżu.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PKS w Paryżu rozstrzygane będą przez sądy powszechne położone na terenie Rzeczpospolitej Polski w oparciu o przepisy prawa polskiego.
  7. PKS w Paryżu może odstąpić od przewozu,rezerwacji,jeżeli okoliczności sprawią że nie można było zapobiec ani uniknąć zdarzeń spowodowanych siłą wyższą(awaria pojazdu,warunki atmosferyczne,zakazy ruchu,choroba kierowcy inne nagłe uwarunkowania polityczno -gospodarcze).
  8. Kierowca reprezentujący PKS w Paryżu ma prawo przerwać usługę nawet w trakcie jej trwania jeśli zachowania klientów będą naruszać zasady kultury osobistej ,będą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub mogą zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu współpodróżnych.
  9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newsletterów, ofert promocyjnych, informacji o aktualnej ofercie przewoźnika) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.